5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

سرانجام وست هام از ورزشگاه لندن به عنوان سرپوشی هواداران فرار می کند - پناهگاه کودکان در بنجلی

رئیس هیئت مدیره وست هام به عنوان طرفداران شورش در دوران برنلی فرار می شود پناهگاه کودکان در انفجار شنبه 10 مارس 2018 دیترو طلا و دیوید سلولیان، رئیس هیئت مدیره وست هام، مجبور شدند از ورزشگاه لندن فرار کنند، چرا که طرفداران در جریان امروز شکست خوردن به برلینلیپلی، دیوید طلا دیده می شود ترک ورزشگاه لندن به عنوان مشکل جمعیت افزایش می یابد var pictureLinkTpl عکس عکس 2222 3333 1111 var oldThumbUrlTpl https cdn تصاویر express co uk img گالری های پویا 116x87 id jpg var newThumbUrlTpl https cdn images express co uk im